σε

Το μυστήριον της εγχωρίου παντούφλας

Εν Κούλουρη τη 10η Νοεμβρίου 1894Προς το Σεβαστόν και Αξιότιμον Αρχηγείον Χωροφυλακής
ΑθήναζεΈχω την τιμήν να φέρω εις γνώσιν υμών τα κάτωθι:
Χθες περί λύχνων αφάς, καιροφυλακτήσας λάθρα και υπούλως, συνέλαβον ζεύγος ερωτομανές, αποτελούμενον εκ μιας εγχωρίου νεάνιδος και ενός αλλοφύλου άρρενος εις στάσιν απρεπή, αλλά λόγω του δημοτικού σκότους και ελλείψει ιδιωτικού φαναρίου εις χείρας μου, απέδρασαν και εξακολουθούν απέδρα, αφήσαντες ακουσίως εις τον τόπον του εγκλήματος, τα τεκμήρια της ανόμου πράξεώς των, την τε γυναικείαν σκελέαν, την εγχώριον παντούφλαν και τον πίλον του αλλοφύλου άρρενος, άτινα συνέλαβον άνευ αντιστάσεως τινός.
Ο ανήρ διετέλει ενταύθα εξ Αθηνών προσωρινώς και επί συστάσει, εις πανδοχείον και απέδρα περί το λυκαυγές, κρυφίως και υπούλως, δια του πορθμείου.
Αύριον θα επωφεληθώ της ενταύθα παγκοσμίου ζωοπανηγύρεως και θέλω προβάλλει την εγχώριον παντούφλαν εις τους πόδας των γυναικών προς αναγνώρισιν της ενόχου οικοδεσποτίσσηs.
Την σκελέαν κρατώ ως πειστήριον.Ευπειθέστατος ο Αναφέρων Αστυνόμος
Μιχάλης Ζουλαχμάκης
Ενωμοτάρχης