Ανέκδοτο:Το βιβλιοπωλείο

Ανέκδοτο:Το βιβλιοπωλείο

Ήταν ένας τραυλός και πάει σε ένα βιβλιοπωλείο.

– ΘεΘεΘεΘεΘεΘέλω δουδουδουδουδουλλλλλλειά.

– Εντάξει, λέει ο βιβλιοπώλης. Αν πουλήσεις αυτά τα βιβλία σε 3 μέρες θα το σκεφτώ.

Μετά από 3 μέρες πάει ξανά ο τραυλός στο βιβλιοπωλείο.

– Τα πουπουπούλλλλησα!

– Εντάξει, λέει ο βιβλιοπώλης. Αν πουλήσεις αυτά τα 5 βιβλία σε 3 ώρες θα έχεις πάρει την δουλειά.

Μετά από 3 ώρες πάει ξανά ο τραυλός στο βιβλιοπωλείο.

– Τα πουπουπούλλλλησα!

– Ωραία. Την δουλειά την πήρες, αλλά μπορείς να μου πεις πώς πούλησες τόσα βιβλία τόσο γρήγορα;

– Εεεεεε, τους έλελελεγα, θέθεθεθεθεθεθέλετε νανανανανανανα τα αγογογογογοράσετε ή ναννανανα σασασασασας τα διαδιαδιαβάααασσσω;