Γριά στο λεωφορείο

Γριά στο λεωφορείο

Γριά στο λεωφορείο

Μη τυχόν και κάνει το σταυρό της μια γριά μέσα στο λεωφορείο !
Αμέσως να τον κάνουν όλες. Το γνωστό σταυροcopy.